Przejdź do treści

Scenariusze zajęć dotyczące praw dziecka – część II

 • przez

Prawa ucznia – scenariusz lekcji, część 1

Artykuł zawiera przedruk dwóch scenariuszy zajęć z książki „Odkryj siłę praw człowieka” Amnesty International Polska.

Przeczytaj artykuł

 

“Mamy prawo do bycia sobą” – zbiór scenariuszy dla dzieci w wieku 10-12 lat i młodzieży ponadgimnazjalnej

“Mamy prawo do bycia sobą” to projekt edukacyjny realizowany w Teatrze Lalek „Pleciuga”. W jego ramach powstał zbiór konspektów o prawach dziecka. Ciekawym pomysłem jest wykorzystanie zajęć fotograficznych.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz cyklu zajęć edukacyjnych „Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Autorzy deklarują, że dzięki zajęciom dzieci odnajdą  odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jaka jest geneza praw człowieka?
2. W jakich dokumentach są one zapisane?
3. Jakie prawa mają dzieci?
4. Na czym polega demokracja i państwo demokratyczne?

Przeczytaj artykuł

 

Zajęcie edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Dzieci mają swoje prawa”

Autorzy konspektu zajęć stawiają sobie następujące cele:
1. Podsumowanie wiedzy dzieci na temat znajomości praw dziecka
2. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw
3. Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz przedstawienia: Prawa dziecka

Zapraszamy się z propozycją przygotowania przedstawienia teatralnego na temat “Praw dziecka”.

Przeczytaj artykuł

 

Opis happeningu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Praw Dziecka i Praw Człowieka

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęć wychowawczych “Konwencja o prawach dziecka – norma i wartość a nie kodeks praw”

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz przedstawienia „Prawa dziecka” w oparciu o powieść Janusza Korczaka „Król Maciuś I”

“Więc kiedy byłem taki, jak na tej fotografii, sam chciałem zrobić wszystko, co tu napisane.          A potem zapomniałem i teraz jestem stary. I już nie mam czasu ani sił, żeby wojny prowadzić i do ludożerców jeździć. A fotografię taką dałem, bo ważne jest, kiedy naprawdę chciałem być królem, a nie – kiedy o królu Maciusiu piszę. I myślę, że lepiej dawać fotografie królów, podróżników i pisarzy, kiedy nie byli jeszcze dorośli i starzy, bo tak – to się zdaje, że oni od razu byli mądrzy i nigdy nie byli mali. I dzieci myślą, że nie mogą być ministrami, podróżnikami i pisarzami, a to nieprawda.”

Przeczytaj artykuł

 

Audycja “Prawa Człowieka i Dziecka”

Propozycja scenariusza audycji na temat praw człowieka i praw dziecka.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz apelu o prawach dziecka

Scenariusz przedstawienia zaprezentowanego podczas obchodów Dnia Dziecka. Przedstawienie było jednym z zadań realizowanego w szkole programu propagującego prawa dziecka “Mam swoje prawa”.

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęd dla dzieci w wieku 4 – 5lat. Manifest króla Maciusia Pierwszego. Z dziedmi o prawach dziecka.

Autorzy scenariusza zajęć stawiają sobie następujące cele:
1. .Stworzenie atmosfery zaufania, tolerancji
2. Wyjaśnienie dzieciom pojęć: manifest, prawo
3.Uświadomienie dzieciom, iż prawa dziecka nie są przestrzegane w wielu krajach,
4. .Zapoznanie z treścią Manifestu do dzieci całego świata

 

 Scenariusz lekcji: “Media a prawa człowieka i dziecka”

“Technologie, takie jak internet czy telefony komórkowe, dają nowe możliwości. Ale też niosą ze sobą nieznane wcześniej zagrożenia. Jakie prawa człowieka odnoszą się do mediów, a zwłaszcza do komunikacji za pośrednictwem internetu? Które akty prawne odnoszą się do ochrony naszej aktywności, a jednocześnie prywatności w mediach? Zajęcia przybliżają uczestników i uczestniczki do odpowiedzi na te pytania.”

Scenariusz apelu Janusza Korczaka – prawa dziecka

Autorzy scenariusza deklarują, że dzieci po zajęciach potrafią:

 1. wymienić kilka podstawowych praw dziecka;
 2. wytłumaczyć, co oznaczają wybrane prawa;
 3. rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane;
 4. być świadomi swoich praw i obowiązków;
 5. rozumieć prawo innych ludzi do posiadania praw;
 6. wiedzieć, że powinni przeciwstawiać się przemocy;
 7. wiedzieć, do kogo mogą się zwrócić o pomoc.

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęć świetlicowych “Witamy dzieci całego świata”

Uczestnik, który ukończył zajęcia:

 1. wie, że istnieje Konwencja o Prawach Dziecka, która broni dzieci przed złym traktowaniem,
 2. jest przekonany, iż wszystkie dzieci mają prawo do szczęśliwego dzieciństwa, miłości, poszanowania, godności i sprawiedliwości,
 3. zna kilka pląsów dzieci różnych narodów
 4. umie wyrazić swoje marzenie,
 5. potrafi zredagować życzenia
 6. rozpoznaje narodowości po charakterystycznych strojach.

Przeczytaj artykuł

 

Poznajemy prawa i obowiązki ucznia

Zajęcia przeznaczone dla szkoły podstawowej.

Przeczytaj artykuł

“Mamy prawo do naszych praw”

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym mający na celu zapoznanie z prawami przysługującemu każdemu dziecku na świecie.

Przeczytaj artykuł

 

O prawach dziecka w Polsce i na świecie

Autorzy deklarują, że po zajęciach uczniowie powinni umieć:

 1. wymienić podstawowe prawa dziecka;
 2. wytłumaczyć, co oznaczają poszczególne prawa;
 3. rozpoznać, kiedy prawa dziecka są naruszane;
 4. podać kilka instytucji i organizacji, do których dzieci mogą się zwrócić w wypadku naruszenia ich praw;
 5. skomentować zastrzeżenia i deklaracje Polski zgłoszone przy ratyfikacji Konwencji.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego ( w tym praw dziecka)

Przeczytaj artykuł

 

Konspekt zajęć: “Wprowadzenie do praw dziecka”

Cele: celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem praw dziecka, ich definicją w światowych dokumentach. Uczestnicy dowiadują się, kim jest „dziecko”, utożsamiają się z tym pojęciem i w ten sposób zdają sobie sprawę z potrzeb, które gwarantują poszczególne prawa.

Metody pracy: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, rysunek, prezentacja.

Materiały: konwencja o Prawach Dziecka, markery, karty flipchartowe, kartki A4, duży brystol, kartki z nazwami kontynentów, karta flipchartowa z dokumentami dotyczącymi praw dziecka.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz lekcji wychowawczej “Dzieci mają swoje prawa” dla klasy VI

Cele zajęć:

– Uczeń posiada podstawową wiedzę na temat Konwencji o Prawach Dziecka,
– Potrafi wymienić kategorie praw dziecka oraz wytłumaczyć na czym polega realizacja poszczególnych praw,
– Rozpoznaje kiedy prawa dziecka są naruszane,
– Potrafi podać kilka instytucji i organizacji, do których mogą zwrócić się dzieci, w wypadku naruszania ich praw

Metody pracy:

– Rozmowa kierowana
– Miniwykład
– Praca w grupach
– Praca zespołowa

Środki dydaktyczne:

Plansza prezentująca kategorie praw dziecka oraz paski papieru z wypisanymi prawami, dyplom Rzecznika Praw Dziecka, Konwencja o Prawach Dziecka, wierszowane wybrane prawa dziecka (z “Pentliczek” oraz mat. Biura Rzecznika Praw Dziecka w Polsce), artykuły z prasy- przykłady łamania praw dziecka w Polsce i na świecie, literatura przedmiotu

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć “Dzieci są ważne i mają swoje prawa”

Cele ogólne zajęć:

 1. zazpoznanie i zrozumienie najważniejszych praw dziecka,
 2. wzmocnienie poczucia dzieci bycia obywatelami Europy, w której prawa najmłodszych podlegają ochronie.

 

Cele szczegółowe

 1. nauczymy się organizować kampanię o prawach dziecka w szkole,
 2. nauczymy się kręcić krótkie filmy,
 3. rozwiniemy umiejętności współpracy w grupie poprzez realizację grupowych zadań.

Przeczytaj artykuł

 

Scenariusz zajęć dotyczących telefonu zaufania 116 111

Cele:

 1. Dostarczenie wiedzy o Telefonie Zaufania 116 111, zasadach jego funkcjonowania i przeznaczeniu.
 2. Przybliżenie zasad funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy psychologicznej.
 3. Zachęcanie do szukania pomocy w sytuacjach trudnych dla siebie i innych.
 4. Rozwij anie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań.]

Przeczytaj artykuł

Skip to content