Przejdź do treści

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „MEDERI”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 22 lipca 2003 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Łaskiego w Warszawie, przy ulicy Brackiej 18/5 (Repertorium A Nr 6604/2003), z woli następujących fundatorów:

 1. Joanna Cielecka – Kuszyk,
 2. Elżbieta Czarnowska,
 3. Jerzy Rosiński,
 4. Józef Ryżko

zwanych w niniejszym statucie „Fundatorami” i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U.91.46.203 późniejszymi zmianami) i postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nadzór na Fundacją należy do Ministrów właściwych ze względu na zadania z zakresu zdrowia, opieki społecznej i edukacji. (zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej Dz.U. z 1999 roku, Nr 82, poz. 928).

§ 4

 1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji i adresem.
 2. Fundacja do celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.
 3. Fundacja może posługiwać się odpowiadającym nazwie znakiem graficznym.
 4. Fundacja używa rozszerzonej nazwy Fundacja MEDERI – pomóżmy dzieciom na potrzeby konferencji, publikacji, promocji i reklamy.

§ 5

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§ 6

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z prawem RP.

§ 8

Do wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie,a także przystępować do spółek i Fundacji.

§ 9

Fundacja może ustanowić znak firmowy a ponadto może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.

 

Rozdział II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

1. Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich form pomocy zmierzających do rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania skutkom przemocy wobec dziecka (zespołu dziecka krzywdzonego):

 • pomoc w rozpoznawaniu zespołu dziecka krzywdzonego,
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych patologią społeczną oraz niepełnosprawnych,
 • profilaktyka uzależnień i zagrożeń społecznych wśród dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt.2 oraz w ich środowisku rodzinnym i szkolnym.

2. Fundacja w zakresie prowadzonej działalności jest organizacją pożytku publicznego, tym samym mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).
3. Działalnością pożytku publicznego w ramach działalności nieodpłatnej jest:
a) działalność wydawnicza (PKD 58 ),
b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z),
c) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
d) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.89),
e) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
f) opieka zdrowotna (PKD 86),
g) pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
h) pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
i) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z).

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. multidyscyplinarny system wsparcia dla dzieci z zespołem dziecka krzywdzonego, także dzieci leczonych w szpitalach i ambulatoryjnie, działania (interwencje) związane z ich powrotem do zdrowia, interweniowanie w miejscu zamieszkania dziecka.
 2. pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dziecku w jego miejscu zamieszkania w ramach współpracy z istniejącymi już instytucjami i służbami na danym terenie dla zapobiegania występowania dalszej przemocy.
 3. korzystanie z prowadzonej bazy danych i współpraca ze szpitalami w celu opracowania mapy problemów medycznych związanych z zespołem maltretowania dziecka.
 4. współpracę z instytucjami państwowymi i prywatnymi oraz organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, a także osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 5. prowadzenie akcji informacyjnej, oświatowej i popularyzatorskiej ujawniającej problem maltretowania dziecka oraz różne sposoby przeciwdziałania ww. zjawisku stosowane w kraju i za granicą.
 6. przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji.
 7. zapewnianie pomocy prawnej oraz wsparcia interdyscyplinarnego dziecku i jego rodzinie.
 8. organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i stażów indywidualnych.
 9. działania profilaktyczne, promocję zdrowia.

§ 12

Fundacja działa współpracując z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, jak i innymi szpitalami.

§ 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 14

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (dwóch tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (jednego tysiąca złotych).

§ 15

1. źródłami finansowania Fundacji są:
a) darowizny, spadki, zapisy otrzymywane z Polski i z zagranicy,
b) dotacje i subwencje instytucji i osób prawnych krajowych i zagranicznych,
c) dochody ze zbiórek, aukcji, licytacji i innych imprez publicznych,
d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych Fundacji, odsetek bankowych od funduszu założycielskiego, odsetek od lokat bankowych i papierów wartościowych,
e) dywidendy i zyski z akcji i udziałów,
f) dochody z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej.

2. Fundacja może zaciągać pożyczki i kredyty na cele Fundacji oraz realizować przychody w celu spłaty pożyczek i kredytów.

§ 16

Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach bankowych i rachunkach innych instytucji finansowych oraz w papierach wartościowych.

§ 17

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 2. Fundacja korzysta, ze zwolnienia od obciążenia podatkiem dochodowym od osób prawnych w zakresie dochodów przeznaczonych na cele statutowe (art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2000 r. Nr. 54, poz.654 z późn. zm.).

§ 17 a

Fundacja nie może dokonywać następujących czynności rozporządzających:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a w linii bocznej – do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) dokonywać jakichkolwiek rozporządzeń majątkowych na rzecz swoich członków, członków organów, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, gdy rozporządzenie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz swoich członków, członków organów, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wynika to z istoty statutowego celu Fundacji,
d) nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów, jej pracownicy lub ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 19

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie z wolą ofiarodawcy, sygnowane jego nazwiskiem.

§ 20

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, w imieniu Fundacji Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
ORGANY FUNDACJI

§ 21

1. Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.

2. Funkcja Członka Zarządu nie może być łączona z funkcją Członka Rady Fundacji.

§ 22

 1. Rada Fundacji składa się z Fundatora i 2 do 3 osób powoływanych przez wszystkich Fundatorów. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub w przypadku rozszerzenia jej składu, powołuje Rada lub Fundatorzy w drodze uchwały podjętej większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady. Przed podjęciem ww. uchwały Rada zawiadamia pisemnie Fundatorów, wskazując potencjalnego kandydata (-ów). Fundatorzy w ciągu 21 – dni od ww. zawiadomienia zastrzegają sobie możliwość zrealizowania prawa pierwszeństwa powołania nowych członków Rady Fundacji.
 2. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji lub wykluczenia przez Fundatorów lub Radę za zachowanie godzące w dobre imię Fundacji w drodze uchwały podjętej większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.

§ 23

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza.

§ 24

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się po uprzednim powiadomieniu Zarządu o terminie i porządku obrad.
 2. Tryb pracy Rady określa regulamin Rady zatwierdzony przez Fundatorów.

§ 25

W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 26

1. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagane są:

a) zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków,
b) obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.

2. Rada Fundacji podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 27

1. Do Rady należy:
a) ustalanie liczby członków Zarządu i ich powoływanie,
b) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie Zarządowi absolutorium,
f) wskazanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawach, zastrzeżonych przez statut, należących do kompetencji Rady Fundacji,
h) kontroluje pracę Zarządu.

2. Członkowie Rady Fundacji :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. obowiązującego określających wynagrodzenie osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 28

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 4 osób powoływanych na 3–letnią kadencję przez Radę Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybierany przez Zarząd ze swojego grona.
 3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku złożenia rezygnacji lub wykluczenia przez Radę Fundacji za zachowanie godzące w dobre imię Fundacji w drodze uchwały przyjętej większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.
 5. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29

1. Zarząd kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd w szczególności:
a) uchwala wieloletnie i roczne programy Fundacji,
b) zarządza majątkiem Fundacji,
c) powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
d) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
e) składa roczne sprawozdania z działalności Fundacji Radzie Fundacji,
f) wykonuje inne kompetencje zastrzeżone niniejszym statutem,
g) może podejmować decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 30

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie Prezes Zarządu i jeden z członków Zarządu.
 2. Funkcje kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy może pełnić Prezes Zarządu.

§ 31

Rada Fundacji na wniosek Zarządu może powołać jako ciało doradcze Radę Naukową i ustalić regulamin jej działalności. W skład Rady wchodzą pracownicy naukowi i inne osoby skupione wokół idei fundacji.

Rozdział V
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

§ 32

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego w zakresie:
a) działalność wydawnicza (PKD 58 ),
b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20. Z),
c) wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z),
d) pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.89),
e) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
f) opieka zdrowotna (PKD 86),
g) pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87),
h) pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
i) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z).
2. Z majątku i dochodów Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone, oprócz części Funduszu Założycielskiego w wysokości określonej § 14 ust.2, środki pochodzące ze śródeł finansowania w wysokości zatwierdzonej przez Radę Fundacji (§ 27 pkt. b).
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
4. Fundacja całość swoich dochodów przeznacza na działalność statutową oraz na koszty działalności Fundacji.

§ 33

 1. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez wyodrębnione decyzją Zarządu jednostki organizacyjne np. zakłady, wydawnictwa, biura, placówki.
 2. Kierującego jednostką powołuje Zarząd.
 3. Kierujący jednostką gospodarczą Fundacji jest równocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU

§ 34

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

§ 35

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji, po uprzednim uzyskaniu zgody większości względnej Fundatorów, w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

§ 36

Do efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, o ile nie doprowadzi to do zmiany celu Fundacji.

§ 37

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, po uprzednim uzyskaniu zgody większości względnej Fundatorów, w drodze uchwały – większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra i po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

Rozdział VII
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 38

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 39

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji, po uprzednim uzyskaniu zgody większości względnej Fundatorów, w drodze uchwały podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.

§ 40

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wskazany przez Radę Fundacji.

§ 41

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, na cele określone w statucie Fundacji lub zgodnie z orzeczeniem Sądu na wniosek Rady Fundacji.

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Gospodarczy KRS.

Fundatorzy:
Joanna Cielecka-Kuszyk…………….podpis
Elżbieta Czarnowska………………….podpis
Jerzy Rosiński…………………………..podpis
Józef Ryżko……………………………….podpis

Skip to content