Przejdź do treści

Publikacje dotyczące praw dziecka w szkole – część I

 • przez

“Jak w przedszkolu zapoznać dzieci z ich prawami i obowiązkami?

Każdy człowiek jest odrębną wartością i ma określone prawa, zwane naturalnymi. Należą do nich prawo do życia, prawo do wolności i prawo własności. Są to prawa podstawowe, wynikające z natury i godności ludzkiej. Człowiek je ma właśnie, dlatego, że jest człowiekiem i to niezależnie od decyzji władzy państwowej czy kogokolwiek. Są one niezbywalne. Wyrazem ochrony praw człowieka przez organizacje państwowe są zapisy w ich aktach o poszanowaniu i ochronie tych praw. Społeczność międzynarodowa prawa człowieka i gwarancje ich realizowania uznaje za sprawę bardzo ważną. Z tego właśnie powodu podpisano liczne konwencje dotyczące praw człowieka, a także utworzono instytucje zajmujące się ochroną tych praw. Uważa się, bowiem, że poszanowanie lub nieposzanowanie praw naturalnych nie jest tylko sprawą wewnętrzną każdego państwa, lecz jest istotne dla całej społeczności ludzkiej.”

Przeczytaj cały artykuł

     

“Prawa człowieka w szkole – jak o nich uczyć ?

Ministerialny priorytet Ministra Edukacji Narodowej z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2008/2009 zakładający badanie skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka wynika w pierwszej kolejności z przyjętych w dniu 17 maja 2007 roku zapisów Programu Działań Rządu w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wobec Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przeczytaj cały artykuł

     

“Prawa dziecka w szkole

Troska o dobro dziecka, pragnienie zapewnienia mu opieki i możliwości wszechstronnego rozwoju wielokrotnie zajmowały ważne miejsca w programach działania różnych organizacji społecznych i politycznych. W 1978 r. Komisja Praw Człowieka ONZ rozpoczęła, z polskiej inicjatywy, prace nad projektem Konwencji Praw Człowieka. 20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Słowa Konwencji: “Dziecko ma prawo do…” są nowym standardem prawnym odnoszącym się bezpośrednio do dziecka jako podmiotu prawa.

Przeczytaj cały artykuł

“Prawa dziecka

 • Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
 • Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo wybierać, w co się bawię.
 • Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
 • Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
 • Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
 • Mogę żądać, aby każdy uznał moje prawa, a gdy się różnią od innych, to jest moja sprawa.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa dziecka

„Prawo” – normy postępowania wydane lub nauczone przez władzę państw. Normy te zabezpieczają interesy określonych sił społecznych i służą jako środek celowego oddziaływania na stosunki społeczne.
„Prawa człowieka” – zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwersalnych praw przysługujących człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, płeć, poglądy, pochodzenie, stan zdrowia i inne. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej uważa się za podstawę wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie.
Prawa dziecka są odbiciem praw człowieka. Są ściśle związane z funkcjonowaniem państwa, powinny być jednakowe dla wszystkich obywateli – wtedy państwo realizuje zasadę sprawiedliwości.
Zwykle wyróżnia się cztery grupy praw człowieka i obywatela:

 1. Prawa o charakterze politycznym.
 2. Prawa o charakterze ekonomicznym i socjalnym
 3. Prawa osobiste obywateli.
 4. Obowiązki obywateli.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Razem dla praw dziecka. Materiały edukacyjne o prawach dziecka dla nauczycieli

Czym w istocie są prawa dziecka? Jak przekładają się na codzienne życie? Jaka jest różnica pomiędzy nimi a prawami człowieka? Czy i jak powinniśmy o nich uczyć? Skąd zdobyć najważ- niejsze informacje? Czy przypadkiem nie spowodujemy, że dzieci i młodzież zaczną mówić o swoich prawach, a zapomną o obowiązkach? Jeżeli nurtuje Państwa chociaż jedno z powyższych pytań – ta publikacja przeznaczona jest dla Państwa. Przygotowując tę publikację, zastanawialiśmy się nad tym, czego potrzebuje nauczyciel, aby przeprowadzić ciekawą lekcję na temat praw dziecka. Lekcję, która nie tylko pozwoli uczniom przyswoić wiedzę o ich prawach, lecz także pomoże im je należycie zrozumieć. Dlatego, oprócz najważniejszych informacji o prawach dziecka, w publikacji zamieściliśmy gotowe scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli oraz propozycje innych sposobów poruszania tematu praw dziecka podczas zajęć. Przekazujemy Państwu również listę organizacji, do któ- rych mogą się Państwo zwrócić, szukając pomocy w przypadku dostrzeżenia sytuacji łamania praw dziecka. Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji w oczach dzieci staną się Państwo ekspertami w dziedzinie praw dziecka. Niech ta publikacja stanie się dla Państwa wsparciem w trakcie przekazywania dzieciom trudnych kwestii związanych z ochroną ich praw.”

Przeczytaj cały artykuł

    

Prawa dziecka wierszem

Zbiór praw dziecka wzbogacony o ciekawe i czytelne ilustracje.

Przeczytaj cały artykuł

   

“Korczakowska idea praw dziecka

Stulecie dziecka

Sylwester 1899 roku. Pewna młoda Szwedka kończy swoją książkę. Pisze pod wrażeniem plakatu, jaki ukazał się w krajach skandynawskich. Na tym plakacie było dziecko symbolizujące nowy nadchodzący wiek. Zstępowało z nieba na ziemię najeżoną bagnetami, naznaczoną ogniem i wojnami XIX wieku.   Niosło nadzieje na zmianę „rodu ludzkiego” – jak napisała Autorka, na nową rzeczywistość, która miała się zmienić przez dziecko, dzięki dziecku. Tak to opisała Ellen Key w swojej słynnej książce zatytułowanej Stulecie dziecka. (Key, 1004).

Ellen Key, córka pastora, czołowa szwedzka feministka napisze”   co do mnie jestem przekonana, że wszystko o tyle może się zmienić   o ile zmieni się natura ludzka….” . Świadomość ta sprawi, że nowe pokolenie jego powstanie, pielęgnowanie i wychowanie stanie się pierwszorzędnym zadaniem społeczeństwa, że wkoło tego zadania skupiać się będą wszelkie prawa i obyczaje, wszelkie urządzenia i instytucje społeczne, że z tego stanowiska wreszcie rozstrzygać się będą wszelkie zawiłe kwestie   i uchwalać wszelkie rezolucje” (Key, 2005, s. 10). Wiek XX stanie się wiekiem dziecka – zapowiadała ponad sto lat temu Ellen Key. “

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa dziecka w szkole

Dzieci swoich praw uczą się od dorosłych. Janusz Korczak sformułował podstawowe prawa najmłodszych. Wato o nich pamiętać.

Prawo do szacunku – najbardziej lekceważone i najmniej popularne we współczesnym świecie. Prawo dotyczące szacunku dla dziecięcej niewiedzy, dla wysiłku poznawania, dla jego skromnej wartości, szacunku dla tajemnic i wahań, ciężkiej pracy rozwoju, dla bieżącego czasu, w którym dziecko przejawia aktywność.

W prawie tym zawiera się informacja o indywidualnym potencjale każdego z wychowanków, z jego predyspozycjami, możliwościami, zainteresowaniami i odmienną hierarchią potrzeb.”

Przeczytaj cały artykuł

     

“Prawa dziecka przedszkolnego

Przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dziecko nabywa kompetencje społeczne. W atmosferze spokoju i akceptacji poznaje własne prawa i reguły życia w grupie.
Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne , nawyki mające wpływ na przyszłe życie. Dzieci uczą się odróżniania dobra od złego, wartościowania zachowań własnych i kolegów, poznają reguły w grupie. Przedszkole tworzy takie warunki aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia, aby nabyły takie kompetencje społeczno- moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba tez o to aby wychowankowie mieli świadomość istnienie własnych praw. Ogromną rolę w uświadamianiu praw i obowiązków odgrywa nauczyciel.”

Przeczytaj cały artykuł

   

“Prawa dzieci w przedszkolu

Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu ich godności, są również podstawą do zdefiniowania takich wartości jak: pokój, wolność, sprawiedliwość, tolerancja. Zarówno jednostki jak i całe społeczności mogą się w pełni rozwijać jedynie wówczas, gdy prawa te są respektowane.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“System wspierania praw dziecka niepełnosprawnego

Po zakończeniu I wojny światowej Liga Narodów uchwaliła w 1924 r. Genewską Deklarację Praw Dziecka.W 1959 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło Deklarację Praw Dziecka.

“Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”

Polska ratyfikowała Konwencję o Prawach Dziecka 7 lipca 1991 r. Potwierdzeniem podmiotowego traktowania dziecka jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., której postanowienia zapewniają ochronę jego praw. Każde dziecko, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka posiada niezbywalne prawa i wolności przysługujące mu z uwagi, że jest dzieckiem oraz ogólne prawa człowieka i obywatela.”

 Przeczytaj cały artykuł

      

“Prawa dziecka

Twoje dzieci nie są twoimi dziećmi, one przychodzą przez ciebie, ale nie z ciebie, chociaż są z tobą, ale nie należą do ciebie. Ty dajesz im swoją miłość, ale nie swoje myśli, ponieważ one mają myśli własne. Możesz dać przytułek im ciałom, ale nie ich duszom, ponieważ domem ich dusz jest dzień jutrzejszy. Możesz strać się upodobnić do nich , ale nie próbuj ich zmuszać, aby były podobne do Ciebie , ponieważ życie nie pozostaje przy dniu wczorajszym.

           Kahil Gilbran

Przeczytaj cały artykuł

Skip to content