Przejdź do treści

Publikacje dotyczące praw dziecka w szkole – część III

  • przez

“Jak prawo chroni dziecko w sytuacji rozwodu rodziców?

Polskie prawo zawiera wiele przepisów regulujacych prawa dzieci; w tym przewodniku skupimy sie tylko na tych, które w jakikolwiek sposób dotycza sytuacji rozwodu lub rozstania rodziców. Nasz przeglad na pewno nie jest wyczerpujacy, ale chcemy przyblizyc – zwlaszcza nieprawnikom – najwazniejsze rozwiazania okreslajace prawa i obowiazki rodziców i dzieci oraz powinnosci innych osób. Podstawowym aktem prawnym jest oczywiscie Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, która wprost i bezposrednio chroni prawa dzieci.”

Przeczytaj cały artykuł

“Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka?

Dnia 7 lipca 2001 r. minęło 10 lat od chwili, kiedy w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja o Prawach Dziecka. Polska była jednym z inicjatorów Konwencji i przystąpiła do niej jako jedno z pierwszych państw, jednakże dość długi proces ratyfikacji spowodował, że stała się ona faktem dopiero w lipcu 1991 r., mimo że Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło ją 20 listopada 1989 r.
Konwencja dotyczy dzieci i młodzieży od urodzenia do 18. roku życia, dlatego też często bywa nazywana Światową Konstytucją Praw Dziecka. Ustanawia ona status dziecka oparty na następujących założeniach:
  1. Dziecko jest samodzielnym podmiotem, jednakże ze względu na swoją naturalną niedojrzałość fizyczną i psychiczną powinno być otoczone szczególną opieką wychowawczą i ochroną prawną.
  2. Dziecku należy się poszanowanie przede wszystkim jego tożsamości, godności i prywatności.
  3. Państwo powinno wspierać rodzinę, a nie wyręczać jej w jej funkcjonowaniu.

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa dziecka w postępowaniu karnym

W artykule poruszono problematykę ochrony praw dziecka w postępowaniu karnym. Dziecko jest szczególnym uczestnikiem postępowania karnego, w którym może występować w charakterze pokrzywdzonego lub świadka. W opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem uprawnień małoletniego pokrzywdzonego w procesie karnym przez różne osoby oraz problematykę przesłuchania pokrzywdzonego małoletniego i świadka w trybie art. 185a oraz w trybie art. 185b KPK. Autor zwraca uwagę na podobieństwa i różnice związane z przesłuchaniem małoletniego pokrzywdzonego oraz świadka, a także wskazuje na sytuacje, kiedy przesłuchanie takie może zostać przeprowadzone ponownie. Ponadto w artykule zasygnalizowano planowane zmiany przepisów w tym zakresie, mające na celu implementację przepisów prawa wspólnotowego i poszerzenie ochrony dziecka w procesie karnym z jednoczesnym uwzględnieniem prawa do obrony przysługującego oskarżonemu.”

Przeczytaj cały artykuł

“Prawo dziecka do tajemnicy korespondencji

Wielu rodziców traktuje jako coś zupełnie oczywistego to, że mogą czytać korespondencję elektroniczną swoich dzieci. Przeglądają więc ich maile, wiadomości prywatne na Facebooku czy innych portalach społecznościowych, rozmowy na gg i innych komunikatorach internetowych, czytają SMSy. W ten sposób nie tylko łamią obowiązujące w Polsce prawo, ale też – co gorsza – popełniają poważny błąd wychowawczy. Błąd, który może być bardzo trudny do naprawienia. Co ciekawe, wielu z tych dorosłych uznałoby za absolutnie niedopuszczalne, by ktoś w taki sposób naruszał ich prywatność. Mieliby rację, bo to byłoby niedopuszczalne. Tak samo jak naruszanie prywatności dziecka. Żeby było jeszcze ciekawiej, nie zgodziliby się też na sprawdzanie zwykłych listów, np. otwierając je nad parą, również listów przychodzących do dziecka.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa dziecka w myśli korczakowskiej a współczesna pedagogika

Przekonanie, że ludziom można nadać swobody obywatelskie dopiero wtedy, gdy dorosną do wolności, przypomina słowa błazna, że wejdzie do wody tylko wtedy, gdy uprzednio nauczy się pływać.
/J. Kozielecki/
Każdy pedagog powinien znać, rozumieć i porównywać w naukach o wychowaniu odmienne poznawcze perspektywy, opisujące w sposób zróżnicowany istotę wychowania, wyjaśniające jego założenia czy rolę pedagoga. Bogdan Suchodolski (Suchodolski, 1958, 7-8) zwraca uwagę na trzy źródła, które kształtują podstawowe nurty w pedagogice.
Są to:
1. Ogólne koncepcje człowieka wypracowane przez filozofów.
2. Bardziej systematyczne i związane z konkretną problematyką badania empiryczne oraz wywodzące się z nich uogólnienia.
3. Społeczne dążenia, które albo zmierzają do utrzymania istniejącego porządku, albo do jego obalenia, które wyrażają się w programach wychowawczych działań.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Ochrona nietykalności cielesnej dzieci – czy zmieniać prawo?

List Rzecznika Praw Dziecka do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o objęcie bicia dzieci przez nauczycieli ściganiem z urzędu wywołał dyskusję na temat ograniczeń i możliwości interwencji w przypadkach naruszenia nietykalności cielesnej dzieci w obecnym stanie prawnym. Poniżej zamieszczamy interpretacje obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie  istotne w punktu widzenia tego dyskursu.”

Przeczytaj cały artykuł

 

 

“Ocena szkolna a respektowanie praw dziecka

Szkoła jest drugim po rodzinie środowiskiem wychowawczym mającym olbrzymi wpływ na całokształt rozwoju dziecka. Dlatego ważne jest, aby nauka szkolna ukierunkowana była na “. .. rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka” /1.

Wyżej przytoczone zdanie stanowi jedno z praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, która weszła w życie 2 września 1990 roku. Polska ratyfikowała ją 7 czerwca 1991 roku, by weszła w życie miesiąc później. Podpisanie konwencji jest jednoznaczne z respektowaniem i gwarantowaniem zawartych w niej praw.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Prawa dziecka w przedszkolu

Przedszkole jest pierwszą instytucja, w której dziecko nabywa kompetencji społecznych. W atmosferze spokoju, akceptacji poznaje reguły życia w grupie i własne prawa. Wiek przedszkolny to czas, w którym dziecko poznaje pierwsze podstawowe prawa moralne, uczy się odróżniać dobro od zła, dokonuje wartościowania zachowań własnych jak i kolegów. Przedszkole tworzy takie warunki, aby dzieci mogły doświadczać, co dobre dla nich samych i dla ich otoczenia. Jednym z zadań przedszkola jest wyposażenie dzieci w takie kompetencje społeczno – moralne, które umożliwią im funkcjonowanie w szerszej społeczności. Przedszkole dba też o to, aby dzieci poznawały swoje prawa i miały ich świadomość.”

Przeczytaj cały artykuł

“Najważniejsze jest dziecko!

Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego ma na celu zagwarantowanie dziecku jego naturalnego prawa do wychowania przez oboje rodziców w sytuacji, gdy ci rozwodzą się lub żyją w rozłączeniu.

Prawo to znalazło już swój wyraz w nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z 2008 r., która wprowadziła art. 113 proklamujący prawo i obowiązek dziecka do utrzymywania kontaktu z rodzicami. Uznane zostało także przez ratyfikowane przez Polskę konwencje z 1991 r. o prawach dziecka oraz z 2003 r. w sprawie kontaktów z dziećmi.”

Przeczytaj cały artykuł

“12 czerwca – Światowy Dzień Przeciwko Pracy Dzieci

Problem komercyjnego wykorzystywania seksualnego, pomimo istniejących międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych, wciąż dotyka dzieci (t.j. zgodnie z Konwencją Praw Dziecka osób do 18 r.ż.) na całym świecie.

Musimy lepiej identyfikować dzieci-ofiary wykorzystywania seksualnego.

Dzieci wykorzystywane w prostytucji, seksturystyce, do handlu dziećmi i produkcji materiałów pornograficznych, są zależne od sprawców. Boją się i wstydzą mówić o wykorzystywaniu – nie wiedzą jak i gdzie szukać pomocy, mogą być też nieświadome faktu bycia ofiarą.”

Przeczytaj cały artykuł

 

“Już tysiąc placówek edukacyjnych przystąpiło do programu Chronimy Dzieci

Już blisko 1000 szkół i przedszkoli z całej Polski przystąpiło do programu Chronimy Dzieci, by lepiej chronić dzieci przed przemocą oraz uzyskać certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych.

Certyfikat Chronimy Dzieci to znak jakości ochrony dzieci przed przemocą w placówce. Ogólnopolski program certyfikowania placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed przemocą został zainaugurowany w marcu tego roku. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizuje go Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, kuratoriami oświaty oraz partnerskimi organizacjami i instytucjami w całej Polsce.”

Przeczytaj cały artykuł

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content