SZKOLENIE Z ZAKRESU ROZPOZNAWANIA I INTERWENCJI W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA

Fundacja Mederi pragnie przedstawić Państwu szkolenie z zakresu rozpoznawania i interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego. Program kierowany jest głównie do kadry placówek wsparcia dziennego.  

Przedmiotem szkolenia są aspekty medyczne, prawne i psychologiczne przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania seksualnego dzieci. Szczególny nacisk został położony na przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i interweniowania w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego. Uczestnicy mają możliwość zapoznać się z realnymi sposobami działań prawnych oraz standardami postępowania i diagnozy w przypadku podejrzenia przemocy wobec dzieci.

Główne założenia  i cele szkolenia:

 1.  Rozpoznawanie objawów krzywdzenia dziecka

 2.  Charakterystyka zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci

 3.  Czynniki ryzyka wykorzystywania seksualnego dzieci  

 4.  Fazy rozwoju psychoseksualnego dziecka

 5.  Objawy wykorzystywania seksualnego dzieci    

 6.  Zespół stresu pourazowego (PTSD)

 7.  Zasady rozmowy z rodzicem/opiekunem w sytuacji podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka

 8.  Zasady nawiązywania kontaktu z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie

 9.  Interwencja prawna i psychologiczna w sytuacji podejrzenia wykorzystywania seksualnego dziecka.

Metody realizacji: 

Podstawowymi metodami pracy  będą  zajęcia interaktywne, edukacyjno- wykładowe oraz warsztatowa praca grupowa wykorzystująca metody burzy mózgów, dyskusji, rozmowy, jak również konsultacji indywidualnych

Organizacja szkolenia: 

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Liczebność grupy: minimum 8 maksymalnie 16 osób.

Osoby prowadzące: lekarz, prawnik, psycholog.

Więcej informacji na temat programu uzyskać można poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

 

WARSZTATY Z ZAKRESU PROCEDUR INTERWENCYJNYCH  W SYTUACJI KRZYWDZENIA DZIECKA – Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Procedura Niebieskiej Karty

Przedmiotem zajęć będzie m.in. zapoznanie uczestników z  procedurami interwencyjnymi w przypadku podejrzenia bądź diagnozy krzywdzenia dziecka w rodzinie w kontekście Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. W ramach warsztatów przewidujemy również konsultacje indywidualne dla osób uczestniczących w zajęciach.

Problematyka poruszana na zajęciach będzie dotyczyła podejmowania działań i interwencji w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z objawami dziecka krzywdzonego z perspektywy lekarza i psychologa. Poznają również możliwości podejmowania działań prawnych w ramach procedury Niebieskie Karty. 

Szkolenie dotyczyć będzie:

 1. Przedstawienia procedury Niebieskie Karty i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego w dzielnicy Wola oraz grup roboczych.

 2. Omówienia wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia ofiary przemocy w myśl powyższej Ustawy

 3. Przedstawienia procedur medycznych dotyczących ofiar przemocy w rodzinie.

 4. Omówienia aspektu psychologicznego cyklu przemocy w rodzinie. 

Główne założenia i cele warsztatu:

-zwiększenie udziału profesjonalistów w interwencjach związanych z przemocą w rodzinie, w tym w zespole interdyscyplinarnym/grupach roboczych

-poprawa współpracy pomiędzy służbami poprzez wszczęcie procedury Niebieskie Karty,

– zdobycie informacji na temat istotnych adresów instytucji działających na terenie dzielnicy Wola

-poszerzenie zakresu wiedzy uczestników nt. przemocy w rodzinie, w tym wobec dziecka oraz wzbogacenie warsztatu pomocy specjalistów.

Czas trwania warsztatu: 4 godziny zegarowe.

Liczebność grupy: minimum 8 maksymalnie 16 osób.

Osoby prowadzące: lekarz, prawnik, psycholog.

Więcej informacji na temat programu uzyskać można poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.

 

Warsztat dla profesjonalistów z zakresu komunikacji i mediacji – część I

Skuteczna  komunikacja  część I i Wprowadzenie w mediacje.

 Program ten kierowany jest do wychowawców grup przedszkolnych.

Charakterystyka warsztatu :

 „ Skuteczna komunikacja część I” –  w ramach tych zajęć uczestnicy zapoznają się z  zasadami   dobrej komunikacji. Przedstawione zostaną  zagrożenia związane z wymianą informacji i błędną interpretacją komunikatu pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Poprzez różnorodne ćwiczenia uczestnicy warsztatu  zostaną wyposażeni w praktyczne  narzędzie komunikacji możliwe do zastosowania w pracy pedagoga przedszkolnego.

„Wprowadzenie w mediacje” to druga część warsztatu. Tematem przewodnim będą mediacje jako sposób rozwiązania  konfliktu w przypadku jego eskalacji.  Przedstawione zostaną przepisy prawne, ogólna charakterystyka mediacji i osoba mediatora.

Warsztat zakończy się podsumowaniem i odpowiedziami  na pytania uczestników.

Korzyści dla instytucji: 

– budowanie wizerunku  instytucji jako organizacji, gdzie istotne znaczenie odgrywają kompetencje zatrudnionej kadry pracowniczej

– udoskonalenie jakości komunikacji wewnątrz instytucji i w pracy ze środowiskiem zewnętrznym

– usprawnienie relacji między pracownikami

Korzyści dla uczestników warsztatu:

– wprowadzenie w zakres technik skutecznej komunikacji jako sposobu dobrego porozumiewania się  w środowisku pracy,

–  zapoznanie odbiorców  z tematyką mediacji jako alternatywy w rozwiązywaniu konfliktów.

Forma warsztatu : warsztat będzie miał charakter pracy indywidualnej i zespołowej, przy wykorzystaniu aktywnych metod nauczania takich jak : odgrywanie ról, analiza przypadków, dyskusje itp.

Czas  trwania warsztatu : cztery godziny dydaktyczne

Warsztat dla profesjonalistów z zakresu komunikacji i mediacji – część II

Skuteczna  komunikacja  część II i Symulacje mediacyjne

Program kierowany jest do uczestników “Warsztatów dla profesjonalistów z zakresu komunikacji i mediacji – część I”

Charakterystyka warsztatu : 

„Skuteczna  komunikacja część II” – uczestnicy poprzez ćwiczenia spróbują określić własny styl komunikacji i własne osobowe możliwości do przezwyciężania ewentualnych konfliktów.

„Symulacje mediacyjne” – uczestnicy, w celu lepszego zrozumienia istoty mediacji, poprzez ćwiczenia wejdą w rolę skonfliktowanych stron. Poprzez symulację mediacyjną sami spróbują rozwiązać konflikt pomiędzy stronami. 

Korzyści dla instytucji :

– wzmacnianie wizerunku  instytucji jako organizacji „ uczącej się”

– zdobycie przez kadrę pedagogiczną teoretycznych i praktycznych kwalifikacji do rozwiązywania trudnych sytuacji 

– usprawnienie komunikacji w instytucji poprzez wszechstronne wyedukowanie pedagogów

Korzyści dla uczestników :

– warsztat „ Skuteczna komunikacja część II” pozwoli rozwinąć zdobyte podczas części I techniki komunikacyjne  i udoskonalić  indywidualny styl porozumiewania się,

– nauka przejęcia przez uczestników inicjatywy w rozmowach z wymagającym i trudnym partnerem

– warsztat „Symulacje mediacyjne” stworzy dla uczestników możliwość praktycznego zapoznania się z przebiegiem procesu mediacyjnego.

Forma warsztatu: warsztat podobnie jak część pierwsza będzie miał charakter pracy indywidualnej i zespołowej. Polegać będzie na prowadzeniu ćwiczeń w  parach  i małych grupach zadaniowych, odgrywaniu  scenek, analizie przypadku i  dyskusjach  moderowanych.

Czas  trwania warsztatu : cztery godziny dydaktyczne

Więcej informacji na temat programu uzyskać można poprzez formularz kontaktowy, drogą mailową na adres: kontakt@fundacjamederi.pl lub telefonicznie pod numerami tel. 22 111 00 36, 505 576 189 w dni powszednie w godzinach 9-15.