Przejdź do treści

Regulamin konferenecji

  • przez

REGULAMIN ZGŁOSZENIA I REJESTRACJI

XIV KONFERENCJA NAUKOWA FUNDACJI MEDERI

TRAUMA DZIECIĘCA – TERAPIA I INTERWENCJA

SOBOTA, 01.12.2018 r.

INSTYTUT „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” WARSZAWA

1. Organizatorem 14. Konferencji Naukowej „Trauma dziecięca-terapia i interwencja” jest Fundacja Mederi z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20 w Warszawie.

2. Rejestracja na konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.fundacjamederi.pl.

3. Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są na dwa sposoby:

rejestracja na zaproszenie – przeznaczona dla osób, których udział w konferencji jest finansowany według odrębnie ustalonych zasad;

rejestracja ogólna odpłatna – przeznaczona dla pozostałych osób zainteresowanych udziałem w konferencji.

Rejestracja przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obowiązkowa.

REJESTRACJA NA ZAPROSZENIE

4. Rejestracja na zaproszenie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego online na stronie www.fundacjamederi.pl i wprowadzeniu kodu otrzymanego od organizatora.

5. Rejestracja na zaproszenie trwa od 24.09.2018 do 30.11.2018

6. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia osoba rejestrująca się na konferencji zostaje wpisana na listę uczestników.

7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane lub nie wzięły udziału w rejestracji na zaproszenie, mogą wziąć udział w rejestracji ogólnej.

REJESTRACJA OGÓLNA ODPŁATNA

8. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji rejestrują się wysyłając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fundacjamederi.pl

9. Rejestracja ogólna odpłatna trwa od 24.09.2018 r., do wyczerpania miejsc.

10. Po pozytywnej weryfikacji otrzymanego zgłoszenia zostanie wysłany e-mail z informacją o wpisaniu na listę uczestników oraz danymi do przelewu.

11. W przypadku otrzymania informacji o wpisaniu na listę uczestników powinna zostać uiszczona opłata rejestracyjna, zgodnie z procedurą opisaną w części „Opłaty rejestracyjne” niniejszego regulaminu.

12. Jeśli wyczerpie się limit miejsc, osoby zgłaszające, które nie otrzymają informacji o wpisaniu na listę uczestników dostaną informację o wpisaniu na listę rezerwową i ewentualnie dostaną mailowo informację o wpisaniu na listę uczestników w przypadku zwolnienia się miejsca, dalej w procedurze będzie miał zastosowanie pkt 11.

13. Organizator dopuszcza by zamiast osoby wskazanej w formularzu zgłoszeniowym w konferencji wzięła udział inna osoba. O tej zmianie należy poinformować Organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

OPŁATY REJESTRACYJNE

14. Opłata rejestracyjna za udział w konferencji wynosi:

170 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji do 15 listopada 2018

200 złotych brutto – przy dokonaniu rejestracji od 16 listopada do 01 grudnia 2018

Opłata jest bezzwrotna.

15. Po otrzymaniu informacji mailem, o wpisaniu na listę uczestników należy dokonać opłaty na numer konta Fundacji Mederi PKO BP S.A. 07 1020 1026 0000 1202 0020 6250 z tytułem operacji: konferencja 2018, imię i nazwisko uczestnika

16. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem uczestnictwa w konferencji. Nieuregulowanie należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji, o wpisaniu na listę uczestników, skutkować będzie wykreśleniem z listy osób zarejestrowanych do udziału w konferencji. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na koncie.

17. Faktury wystawiamy po zatwierdzeniu opłaty konferencyjnej na koncie Fundacji Mederi oraz po otrzymaniu niezbędnych danych do wystawienia faktury (nazwa firmy, NIP, adres).

18. Potwierdzenie otrzymania wpłaty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji.

INNE INFORMCJE

19. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

a. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Mederi z siedzibą w Warszawie (04-736) ul. Al. Dzieci Polskich 20,

b. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia rejestrację i udział w konferencji.

c. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 pkt a, b RODO

d. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konferencji, jej organizacji, ewaluacji, sprawozdawczości i rozliczenia i w niezbędnym do tego zakresie.

e. Istnieje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie w formie pisemnej, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

f. Dane osobowe będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego,

g. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

20. Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji będzie do odbioru w punkcie rejestracji.

21. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Skip to content