Przejdź do treści

Aktualne projekty

  • przez

Aktualnie Fundacja Mederi realizuje następujące projekty:

Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Projekt współfinansowany przez M. St. Warszawę. Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą, zwłaszcza dzieciom. Pomoc udzielana jest poprzez konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne oraz pomoc prawną. Z końcem marca rozpoczniemy tez pomoc grupową dla dzieci, które doświadczyły przemocy lub były jej świadkiem oraz ich rodziców.

Obecnie realizowany projekt jest kontynuacją edycji z poprzednich lat i potrwa do listopada 2018 roku. Działania skierowane są do mieszkańców Warszawy.

“Wielki Słoń”

Projekt współfinansowany przez M. St. Warszawę. Realizowany będzie w dwóch dzielnicach – Warszawa Wawer i Warszawa Mokotów. Jest to autorski program profilaktyczny prowadzony na terenie przedszkoli i obejmuje swoim działaniem trzy grupy odbiorców: dzieci, rodziców oraz personel przedszkoli. Program składa się z trzech interaktywnych modułów:

  • Moduł I – ćwiczenie umiejętności społecznych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wyrażanie własnego zdania, stawianie granic, radzenie sobie w trudnych sytuacjach (zajęcia dla dzieci).
  • Moduł II – wzmocnienie umiejętności rodzicielskich poprzez psychoedukację rodziców w zakresie stymulowania optymalnego rozwoju dziecka (spotkania z rodzicami) i dla kadry pedagogicznej.
  • Moduł III – doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka, edukacja, zapobieganie oraz  rozpoznawanie i wczesna interwencja w zespole dziecka krzywdzonego, poniesienie kompetencji wychowawców i nauczycieli z punktu widzenia uzależnień i przemocy (spotkania z wychowawcami).

Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku. Obecnie typujemy przedszkola, z którymi będziemy współpracowali przy jego realizacji.

“Stop przemocy”   

Projekt współfinansowany przez M. St. Warszawę skierowany do osób mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Warszawa Śródmieście. W ramach programu oferujemy pomoc rodzinom zagrożonym uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku.

“PROM” Autorski program rozwoju osobistego mam. 

Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Program adresowany jest do matek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, chcących doskonalić swoje umiejętności wychowawcze. Celem programu jest poprawa funkcjonowania społecznego kobiet. Program składa się z 4 modułów:

  • Moduł I – stanowi grupa rozwoju osobistego dla mam.
  • Moduł II – stanowią zajęcia opiekuńcze dla dzieci.
  • Moduł III – związany jest z konsultacjami indywidualnymi przed i po zajęciach grupowych.
  • Moduł IV – stanowi zajęcia integracyjne w terenie.

Program docelowo obejmie ok. 50 osób – mam i dzieci. Projekt będzie realizowany w ciągu całego 2016 roku.

“MAMINKI” Program wsparcia i pomocy dla mam. 

Umowa  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Beneficjentami programu są samotne matki z trudnościami wychowawczymi, z niepoprawnymi wzorcami zachowań rodziny o niskim statusie społecznym i materialnym, bez zawodu, słabo wykształcone, zamknięte w środowisku marginalizowanym z wyuczoną bezradnością oraz ich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, często z dość znacznymi deficytami w sferze emocjonalnej i zdrowotnej. Zajęcia  odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Wola oraz w miejscu zamieszkania matek. Program polega na prowadzeniu wspólnych zajęć mam i dzieci, grupy wsparcia i zajęć wykładowo-warsztatowych dla matek, zajęć społecznościowych, grupy socjoterapeutycznej dla dzieci, konsultacji indywidualnych  oraz pracy środowiskowej (wizyty pedagoga w domu podopiecznej).

Program docelowo obejmie ok. 50 osób – mam i dzieci.

Projekt będzie realizowany w ciągu całego 2016 roku.

Skip to content