Przejdź do treści

Dostępność architektoniczna

Fundacja Mederi (siedziba statutowa)
Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa
Siedziba główna Fundacji Mederi znajduje się na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20 w budynku „K” pokój 111C. Jest to 2 kondygnacyjny budynek. Lokal Fundacji znajduje się na I piętrze. Lokal, którym dysponujemy ma powierzchnię ok. 18 m2. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji. Otoczenie budynku jest utwardzone. Bezpośrednio przy szpitalu znajdują się dwa przystanki autobusowe (Centrum Zdrowia Dziecka 01,02), który obsługują linie 119, 125, 147 oraz linia przyśpieszona 525 z Dworca Centralnego. Poza terenem szpitala znajduje się parking nieodpłatny w ramach infrastruktury miejskiej (miejsca przy chodniku). Na terenie szpitala znajduje się parking odpłatny. Ponadto znajdują się parkingi z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym znajduje się lokal Fundacji posiada platformę (podjazd), która pozwala osobie znajdującej się na wózku inwalidzkim bezpiecznie wjechać do budynku. Na parterze znajduje się winda towarowa, która umożliwia dotarcie do naszej siedziby osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Na każdym piętrze znajduje się toaleta, ale nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku znajduje się w budynku „E”, który jest głównym budynkiem szpitala. Zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz nie ma oznaczeń wizualno – fakturowych.

Fundacja Mederi (filia)
Ul. Złota 7/20, 00-019 Warszawa
Filia Fundacji Mederi mieści się w lokalu nr 20 , przy ul. Złotej 7. Jest to 6 –
kondygnacyjny budynek. Lokal Fundacji znajduje się na V piętrze. Przy wejściu do budynku brak informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń – alternatywnie informacji na ten temat udziela pracownik Fundacji. Otoczenie budynku jest utwardzone. Parking znajduje się przed budynkiem, w ramach infrastruktury miejskiej na chodniku, gdzie w odległości ok. 10 m od drzwi wejściowych wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku należy skorzystać z domofonu. Przy wejściu do budynku z ulicy nie ma różnicy poziomów. Drzwi wejściowe są wystarczająco szerokie. W budynku, w odległości kilku metrów od drzwi wejściowych, znajdują się kolejne drzwi prowadzące na klatkę aby przez nie przejść należy skorzystać z domofonu. Przy wejściu na klatkę schodową jest różnica poziomów, należy wejść o jeden stopień wyżej. Te drzwi nie są wystarczająco szerokie. Zarówno na zewnątrz budynku jak i wewnątrz nie ma oznaczeń wizualno – fakturowych. Po wejściu na klatkę schodową, aby dostać się do dźwigu osobowego należy wejść po schodach, przy których umieszczona jest poręcz. Po wejściu po 2 stopniach schody skręcają pod kątem 90 st. i jest kolejne 7 stopni, na których przy ścianie zbudowana jest składana platforma do podjazdu dla wózków. Winda jest mała 2-3 osobowa, brak jest możliwości wjechania do niej wózkiem. W lokalu nie ma toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Klienci z niepełnosprawnością ruchową mogą być obsługiwani w naszej statutowej siedzibie na terenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” przy Al. Dzieci Polskich 20, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Dostępność cyfrowa

Fundacja Mederi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.fundacjamederi.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre elementy graficzne strony nie mają tekstów alternatywnych. Część elementów nawigacyjnych nie posiada alternatywy tekstowej. Niektóre z pól formularzy nie zawierają etykiety. Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych, służących do przemieszczania się po wybranych elementach strony internetowej.

Deklarację sporządzono dnia: 4.04.2022 r. Została poddana przeglądowi 4.04.2022 r. 

Każdy ma prawo do tego aby zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony oraz żądać zapewnienia dostępności cyfrowej i wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie o takie udostępnienie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kuszyk

Tel: 22 111 00 36; 505 576 189

E-mail: kontakt@fundacjamederi.pl  

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji

Adres: ul. Złota 7/20, Warszawa

E-mail: kontakt@fundacjamederi.pl

Telefon: 22 111 00 36; 505 576 189

Skip to content